DEMO TALEBİ DEMO TALEBİ
 

Uzaktan Eğitim Merkeziniz

Kamu Kurumlarında Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanılacak

Kamu Kurumları Açık Kaynak Kodlu Yazılımlara Yöneliyor

 

Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı ile İlgili 2023/13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi bugün yayımlandı.

Ülkemizde kamu kurumları, yazılım ve bilişim alanında dönüşüm sağlamak için yeni bir adım atıyor. Kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması hedefi doğrultusunda, hükümet yetkilileri, açık kaynak kodlu yazılımların kullanımını teşvik etme kararı aldı.

Kamu kurumlarında kullanılan çeşitli yazılımların lisans maliyetleri ve sürekli güncelleme ihtiyaçları, bütçe planlamalarında ciddi zorluklar yaratıyordu. Açık kaynak kodlu yazılımların ücretsiz ve geniş topluluk desteği sayesinde, bu kurumlar hem maliyetleri düşürmeyi hem de daha esnek bir altyapı oluşturmayı hedefliyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, açıklamasında, "Kamu kurumlarının modern ve verimli bir bilişim altyapısına sahip olmaları, hizmet kalitesini artıracak ve vatandaş memnuniyetini yükseltecektir. Açık kaynak kodlu yazılımlar, güvenilir ve güncel çözümleriyle bu dönüşümde önemli bir rol oynayacak" dedi.

Açık kaynak kodlu yazılımların, bilişim alanında her geçen gün artan popülaritesi, ülkedeki yazılım geliştirme topluluklarının da dikkatini çekiyor. Yerli yazılımcılar, bu alana olan ilginin artmasıyla birlikte kamu projelerine katkıda bulunmak için ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını belirtiyorlar.

Özellikle, kamu kurumlarının yaygın olarak kullanılan ofis yazılımlarında, belge yönetimi platformlarında ve veri tabanı uygulamalarında açık kaynak kodlu alternatiflerin tercih edilmesi, uzun dönemde devletin ekonomik kalkınmasına da olumlu katkılarda bulunabilir.

Hükümetin bu adımı, aynı zamanda ülkenin bilişim sektörünü de canlandırmayı amaçlıyor. Yerel yazılım geliştiricilerin, açık kaynak kodlu projelere katılımı ve yerli çözümlerin geliştirilmesi, ihracat potansiyelini de artıracak.

Kamu kurumlarının açık kaynak kodlu yazılımlara geçiş süreci, uzman bir ekip tarafından yönetilecek ve kurum içinde eğitimler düzenlenecektir. Öncelikle pilot bölgelerde uygulanacak olan bu proje, başarıya ulaştığında tüm ülke genelinde yaygınlaştırılacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yetkilileri, vatandaşların günlük yaşamında kullanılan birçok hizmetin, bu yeni yaklaşım sayesinde daha hızlı ve etkili bir şekilde sunulacağının altını çiziyor.

Kamu kurumlarındaki açık kaynak kodlu yazılımlara geçiş süreci, yakın zamanda başlayacak ve ülke genelindeki diğer sektörlere de ilham oluşturması bekleniyor.

 

Açık Kaynak Kodlu Yazılım Nedir ?

Açık kaynak kodlu yazılım, yazılımın kaynak kodunun herkese açık ve erişilebilir olduğu bir yazılım türüdür. Geleneksel olarak, yazılımın kaynak kodu, yalnızca belirli bir şirket veya kuruluş tarafından geliştiricilere erişilebilir olurken, açık kaynaklı yazılımların kaynak kodları, herkes tarafından inceleme, değiştirme, geliştirme ve dağıtma özgürlüğüne sahiptir.

 

 

GENELGE
2023/13

Kamuda açık kaynak kodlu yazılımların (AKKY) kullanımının yaygınlaştırılarak bilişim harcamalarından tasarruf edilmesi, üretici bağımlılığının azaltılması ve siber güvenliğin güçlendirilmesi amacıyla; Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı hariç olmak üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetveller kapsamındaki kamu idareleri ve bu idarelere bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları ile il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile kurdukları birlik, müessese ve işletmeler; 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler; özelleştirme kapsam ve programına alınmış hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan özel hukuk hükümlerine tabi kuruluşlar, fonlar, döner sermayeler ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca;

1. Kullanılan ticari lisanslı yazılımların envanteri ve bunlardan hangilerinin AKKY muadilleriyle değiştirilebileceğine yönelik “AKKY Geçişi Analiz ve Yol Haritası Raporu”, Dijital Dönüşüm Ofisinin resmî internet adresinde (www.cbddo.gov.tr) ilan edilecek şablona ve “Açık Kaynak Kodlu Yazılıma Geçiş Analiz Rehberi”ne uygun şekilde oluşturularak dokuz ay içerisinde Dijital Dönüşüm Ofisine iletilecektir.

2. Oluşturulan mezkûr rapor çerçevesinde yürütülmesi gereken çalışmalar için ihtiyaç duyulan mali kaynakların ve iş gücünün tahsisine yönelik gerekli tedbirler alınacaktır. Strateji ve Bütçe Başkanlığınca, kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi teknolojisi altyapısına ilişkin bütçe planlamaları ve ödenek tahsisi kararlarında söz konusu raporlar dikkate alınacak ve bu kapsamdaki ödenek talepleri öncelikle karşılanmaya çalışılacaktır.

3. Yazılım tedarikini içeren mal ve hizmet atımlarında, teknik ve/veya ekonomik gerekçelerle uygun olmaması durumu hariç, ticari lisanslı yazılımlar yerine AKKY muadilleri tercih edilecektir. Bu nitelikteki ödenek talepleri için Strateji ve Bütçe Başkanlığına iletilecek proje teklif formlarında, alınması öngörülen ticari lisanslı yazılımlar için AKKY muadillerinin neden tercih edilmediğine yönelik teknik ve ekonomik gerekçeler detaylı şekilde açıklanacaktır.

4. Mevcut AKKY’lerin Türkiye’de faaliyet gösteren yazılım firmalarınca ve Türkiye’de istihdam edilen personel tarafından özelleştirilmesi suretiyle geliştirilen yazılımlar da, yazılım lisanslama usulü itibarıyla AKKY lisanslarını kullanmıyor olsa dahi, AKKY geçiş sürecinde değerlendirmeye alınacaktır. Bu nitelikteki yazılımlar teknik ve mali açılardan ilgili kamu kurum ve kuruluşunun ihtiyacını karşılıyorsa, uygun nitelikte AKKY ürünü bulunmaması durumunda ticari lisanslı yazılımlara tercih edilecektir.

AKKY geçiş sürecinde kurumlar arası koordinasyon Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından sağlanacaktır. Mezkûr rapor ve rehber gerektiğinde Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından güncellenerek resmî internet adresinde yayımlanacaktır.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

28 Temmuz 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI